CZŁOWIEK-ZWIERZĘ

TEMAT OBOWIĄZKOWY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

HUMAN-ANIMAL

MANDATORY TOPIC FOR THE ACADEMIC YEAR 2019/2020

Temat został zaproponowany w wyniku namysłu nad pojęciami człowiek i zwierzę, które w potocznym rozumieniu nadal pojmowane są opozycyjnie i rozłącznie. Zestawienie określeń prowokuje do zadawania różnorodnych pytań wpisujących się również w post humanistyczne rozumienie świata. Temat w swych założeniach miał zachęcać do podjęcia perspektywy wykraczającej poza antropocentryczny punkt widzenia, prowokować do zastanowienia się nad zasadnością i konsekwencjami budowania dychotomii. Zwierzę pozostając Obcym lub Innym, mieści wszystko to, co nie – ludzkie, nie – chciane, wypierane, budzące lęk. Również definiowanie zwierząt poprzez brak (np. brak umiejętności prowadzenia dyskursu zrozumiałego dla człowieka) legitymizuje okrucieństwo człowieka, bowiem brak oznacza gorszość. Podjęcie tematu Człowiek-Zwierzę miało zatem na celu uwrażliwienie na los wszystkich istot żywych, bez wyjątków i bez budowania hierarchii ważności. W uzyskaniu poszerzonej perspektywy problemu pomogła lektura tekstów, oglądanie filmów oraz dyskusja.

W katalogu do wystawy Ecce Animalia Dorota Łagodzka pisze, że w sztuce współczesnej wyraźnie nasila się zainteresowanie problematyką „zwierzęcą”. Artyści włączają się w dyskurs animal studies, a ich prace stają się częścią „krytycznej analizy dotychczasowego, tradycyjnego podejścia do zwierząt zarówno w samej sztuce, jak i problematyce pozaartystycznej”. Realizacje powstałe w pracowni oraz dyskusje wokół proponowanych materiałów filmowych wskazują na potrzebę poruszania, również na poziomie uniwersytetu, tematów trudnych, wzbudzających krytyczny „osąd” wobec działalności człowieka w świecie.

The topic was proposed as a result of reflection on the concepts of man and animal, which in the common perception continue to be viewed as mutually exclusive and disconnected. The juxtaposition of terms provokes various questions that correspond to the post-humanistic understanding of the world. The topic was meant to encourage a perspective that transcends the anthropocentric point of view, provoking reflection on the validity and consequences of building a dichotomy. An animal, remaining an Alien or an Other, stands for everything that is un-human, un-wanted, displaced, and frightening. Furthermore, defining animals in terms of a lack (e.g. lack of ability to conduct a discourse understandable to man) legitimizes human cruelty, since a lack means inferiority. Thus, taking up the subject of Man-Animal was intended to enhance sensitivity to the fate of all living beings, without exception and without establishing a hierarchy of importance. Reading texts, watching films, and discussing the problem helped to obtain a broader perspective on the problem.

In the catalogue for the Ecce Animalia exhibition, Dorota Łagodzka observes that contemporary art is increasingly interested in the „animal” question. Artists enter the discourse of Animal Studies and their works are a part of the „critical analysis of the established, traditional approach to animals, in art itself and outside the art context”. The projects created in the Studio and the discussions around the proposed film footage clearly indicate the need to address, also at university level, abrasive topics that evoke a critical „judgment” about human activity in the world.