CZŁOWIEK-ZWIERZĘ

HUMAN-ANIMAL

WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA / FINAL EXHIBITION
2020