ANNA PISZORA

I ROK, II STOPIEŃ
EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

CZŁOWIEK-ZWIERZĘ

Projekt powstał w ramach tematu „Człowiek-Zwierzę” a punktem wyjścia do jego stworzenia były eksperymenty psychologiczne. Główną inspiracją stały się badania prowadzone w latach 50-tych XX w. przez Harego Harlowa. Opierały one na testowaniu zachowań małych rezusów. Wnioski do jakich doszedł badacz odnosiły się do potrzeby dotyku i bliskości. Okazały się one istotniejsze niż zaspokajanie głodu. Młode małpki mając wybór pomiędzy „drucianą matką”dającą pokarm, a „matką szmacianą”, która nie karmiła, częściej, szczególnie w sytuacji zagrożenia, wybierały kontakt z tą drugą (na potrzeby opisu pracy podano niepełną wersję eksperymentu). Harlow wykazał istotność dotyku i kontaktu fizycznego, które okazały się niezbędne w budowania relacji. Realizacja wideo, która powstała na podstawie tych wniosków opiera się na przedstawieniu i zastosowaniu masy sensorycznej. Jest ona materiałem przyjemnym w dotyku i pobudzającym zmysły. W filmie zostaje ona jednak potraktowana bardzo agresywnie. Razem z dźwiękiem, który towarzyszy nagraniu tworzą kontrast między wyobrażeniami, z którymi wiąże się pojęcie masy sensorycznej a jej przedstawieniem. Całość sprawia, że jednoznacznie pozytywna konotacja zostaje zaburzona. Pokazuje, że dotyk może być różny tak samo jak dotyk w eksperymencie Harlowa.

HUMAN-ANIMAL

The project was created as part of the „Human-Animal” topic. The starting point for its creation were psychological experiments. The main inspiration was research conducted in the 1950s by Hary Harlow. Experiments were based on testing the behavior of small rhesus monkeys. The researcher found out that the need for touch and closeness is more important than assuaging hunger.Young monkeys, having a choice between a „wire mother” giving food and a „cloth mother” who did not feed, more often, especially in an emergency, chose contact with the cloth“mother” (the description of the work contains an incomplete version of the experiment).Harlow demonstrated the importance of touch and physical contact, which are crucial in building relationships. The video production drawing on these conclusions is based on the presentation and use of sensory mass. This material is pleasant to touch and stimulates the senses. In the film, the sensory mass is treated very aggressively and together with the sound that accompanies the recording creates a contrast between the ideas associated with the notion of sensory mass and its representation. In the video, the positive connotation of using the sensory mass is disturbed. It shows that touch does not always mean the same.

https://www.youtube.com/watch?v=UfK-96vxW9Y