BOŻENA PACZOSKA

II ROK, II STOPIEŃ
EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

MÔG

Głównym założeniem pracy pt.: „MÔG”, co po kaszubsku oznacza pamięć, była interpretacja zjawiska pamięci składającego się z licznych emocji. Z czym kojarzą się Kaszuby? Szum fal, sztorm czy delikatna bryza – wszystkie te, czy inne perspektywy morskiego krajobrazu są nieodłączną częścią północnych Kaszub. Uczucie wolności i przestrzeni jakie potrafi dać nawet krótkie spotkanie z morzem jest niesamowitym doświadczeniem. Tęsknota za miejscem i doświadczeniami jakie się z nim wiązały, była uczuciem, które wywarło ogromny wpływ na proces twórczy pracy. Przebywając z dala od rodzinnego miasta powracały niezliczone wspomnienia, stając się źródłem inspiracji. Zaczynając od własnych zdjęć morza, rozpoczęłam analizę pamięci oraz tęsknoty w ich różnych odsłonach. Używając techniki sitodruku podjęłam próbę ukazania ulotności pamięci, jej wielu warstw i form. Po powrocie do domu w trudnym okresie pandemii, mimo bliskości tak istotnej przestrzeni, wciąż najważniejszą rolę w odtworzeniu upragnionego miejsca odgrywała pamięć. Wówczas wykonałam ręczne rysunki piórkiem na białej kalce, które odzwierciedlać miały wspomnienie morza i niemożność jego ujrzenia.

MÔG

The main assumption of the thesis „MÔG”, which means memory in Kashubian was the interpretation of the phenomenon of memory consisting of numerous emotions. What do you associate with Kashubia? The sound of waves, a storm or a gentle breeze – all these or other perspectives of the sea landscape are an inseparable part of northern Kashubia. Even a short meeting with the sea can give the feeling of freedom and space, which is an amazing experience. Longing for the place and experiences that were associated with, it was a feeling that had a huge impact on the creative process of work. When away from hometown, I had countless memories, which became a source of inspiration. Starting with my own photos of the sea, I analyzed memory and longing in their various settings. Using screen printing, I made an attempt to show the transience of memory, its many layers and forms. After returning home in a difficult pandemic time, despite the proximity of such an important space, memory still played the most important role in restoring the desired place. At that time, I made hand drawings with a pen on a white tracing paper. They reflect the memory of the sea and the inability to see it.