OLGA OTTO

I ROK, II STOPIEŃ
EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

POKRZYWA

Punktem wyjścia pracy pt „Pokrzywa” była baśń H. Ch. Andersena „Dzikie Łabędzie”. Główna bohaterka – Eliza – aby odczarować klątwę rzuconą na jej braci, plecie koszulki z pokrzyw. Pozbawiona przez okrutną macochę głosu i urody, uznana za obłąkaną, cierpliwie wykonuje swoją pracę wierząc, że dzięki niej przywróci braciom ludzką postać a sobie miejsce u boku ukochanego księcia. W baśni dochodzi do transformacji człowieka w zwierzę, przemiana staje się karą. Łabędzie, choć przedstawione jako dobre i przyjazne, są niechcianą formą istnienia, a kulminacyjnym momentem narracji jest ich przemiana w człowieka. W swojej pracy skupiam uwagę na niepozornej pokrzywie, która, zgodnie z baśnią, ma właściwości magiczne. Próbuję wyhodować ją w doniczce, w pandemicznym czasie i niesprzyjającej porze roku. W tym celu użyłam lampy, która wspomaga wzrost. Światło zmieniło doniczkę i roślinę w rodzaj baśniowego laboratorium. Cierpliwie„pracując” z pokrzywami próbowałam odczarować rzeczywistość związaną z zamknięciem i odcięciem od środowiska naturalnego.

NETTLE

The starting point of the work „Nettle” was H. C. Andersen’s fairy tale „The Wild Swans”. To dispel a curse cast on her brothers, the main character Elisa uses nettles to knit a shirt. Considered insane, deprived of her voice and beauty by the cruel stepmother, she does her work patiently, believing that thanks to it she will restore the human form to her brothers and a place alongside the beloved prince. The fairy tale tells about a transformation of a human being man into an animal, and this transformation becomes punishment. Although presented as good and friendly, swans are an unwanted form of existence. The narration culminates the moment swans transform into human beings. In my work I focus on the inconspicuous nettle, which, according to the fairy tale, has magical properties. I’m trying to grow it in a pot, in the time of a pandemic and in an adverse season. To this end, I used a lamp that supports growth. The light changed the pot and plant into a kind of fairy-tale laboratory. Patiently „working” with nettles, I tried to disenchant the reality associated with closure and isolation from the environment.

POKRZYWA I JA

Praca wyewoluowała z projektu „Pokrzywa”. Codzienne dbanie o pokrzywę i jej wzrost skłoniło mnie do udokumentowania relacji, która zaczęła nosić znamiona bliskości i intymności. Czasem roślina w doniczce, szczególnie w czasie pandemii, może być jedyną zaprzyjaźnioną istotą. Zdjęcia w konwencji selfie wykonałam w obrębie rodzinnego domu.

NETTLE AND ME

The work evolved from the “Nettle” project. Daily care for the nettle and its growth prompted me to document the relationship that began to bear the hallmarks of intimacy. Sometimes a potted plant, especially during a pandemic, could be an only friend. I took selfie photos of myself and the nettle within the family home.