OLIWIA SZEPIETOWSKA

I ROK, II STOPIEŃ
EDUKACJA ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

AMAZING COWS REACTING TO MUSIC
& AMAZING HOLY COWS

Dwa widea found footage to zapis ludzkiej sympatii do krów, zwierząt inteligentnych i wrażliwych na muzykę, traktowanych w Indiach jako karmicielki, obdarzonych specjalnym szacunkiem. W pierwszej pracy, do dźwięków hinduskiej muzyki przybiega stado krów, aby nasłuchiwać granego specjalnie dla nich utworu, przestępując z nogi na nogę i poruszając w rytm uszami i łbami. W drugiej, w akompaniamencie tradycyjnej pieśni Din Din Diwali, obserwujemy ceremoniał namaszczania i karmienia krów. Materiały pochodzą z platformy Youtube, stanowią cytaty z zabawnych lub dokumentacyjnych, niewinnych nagrań promujących związek człowieka z krową. Praca ta nie stawia diagnozy, lecz ukazuje zaskakujący brak korelacji między uznanym światopoglądem a pozycją na liście jednego z największych eksporterów mięsa wołowego na świecie.

AMAZING COWS REACTING TO MUSIC
& AMAZING HOLY COWS

Two found footage videos are records of human sympathy for cows. Cows are intelligent and music-sensitive animals, they are treated with special respect as feeders in India. In the first work, a herd of cows runs to the sounds of Indian music, to listen to a song played especially for them, stepping from foot to foot and moving ears and heads to the rhythm. In the second, to the accompaniment of the traditional Din Din Diwali song, we observe the ceremony of anointing and feeding cows. The materials come from the Youtube platform. They are quotes from funny or documentary innocent recordings promoting the relationship between man and a cow. This work does not diagnose but shows a surprising lack of correlation between the recognized worldview and a position on the list of one of the largest beef exporters in the world.